Mondadori Bookstore - Giulianova - Via Nazario Sauro